Pokrenuta inicijativa za kreiranje Smjernica za sektore!

U septembru ove godine, od strane Udruženja Proslavi Oporavak pokrenuta je inicijativa za formiranje Radnih grupa za kreiranje Smjernica sa preporukama za inkluzivne pristupe orijentisane na oporavak za ranjive grupe, u okviru različitih sektora.

Aktivnosti usmjerene na razvoj Smjernica za različite sektore dio su projekta „Biram Oporavak“ koji se temelji na socijalnoj pravdi i nastoji unaprijediti servise podrške za marginalizirane skupine pogođene ovisnošću.

Članovi Radnih grupa su predstavnici i stručnjaci iz represivnog sektora (policija, sud, tužilaštvo) te socijalno-zdravstvenog sektora: MUP-a KS i MUP-a IS, Ministarstva sigurnosti, JU Zavoda za bolesti ovisnosti, JU TZ Kampus, Općinskog suda u Sarajevu, Kantonalnog Tužilaštva KS, JU Centar za socijalni rad, Sigurne kuće i Agencije Kontakt Homini.

U hotelu Hollywood, 20. 10.2021. godine održan je drugi po redu sastanak na kojem su dogovorene smjernice za daljni rad. Posebna pažnja će se posvetiti rodno senzitivnom prisutupu, specifičnostima rada sa ženama kao i mladima koji su ovisni o drogi.

Kreirani i objavljene Publikacije će se koristiti kao osnova za održavanje treninga za stručnjake, što je u planu za narednu godinu. Na taj način cilj je podržati blagostanje radne snage te ih educirati o tome kako na najbolji način mogu podržati svoje klijente u postizanju i održavanju oporavka.