Koncept oporavka

Koncept oporavka

 

Šta je koncept oporavka?

Pojam OPORAVAK podrazumijeva proces kroz koji je pojedincu omogućeno da se iz problematične zloupotrebe droga, pomjeri ka životu bez droge kao aktivan i pomažuci član društva.

Samo putem ove promjene koju donosi proces oporavka, a koji ima svoju stalnost i samoodrživost, pojedinci prestaju sa činjenjem kaznenih djela, prestaju sa nanošenjem štete sebi i svojoj zajednici i uspješno doprinose društvu.

Sam proces predstavlja niz mjera koje započinju onog trenutka kad ovisnik zatraži pomoć nekog servisa, koji ga tada usmjerava prema daljnjim koracima u oporavku zavisno od individualnih aspiracija osobe.

Svi servisi koji u svome djelovanju imaju karakter riječi CHIME (Contentedness, Hope, Identity, Meaning, Empowerment) mogu se smatrati mjerodavnima da učestvuju u procesu oporavka osobe sa problematičnom zloupotrebom droge.

Servisi i usluge poput liječenja i psihosocijalnog tretmana, rehabilitacionih centara, programa smanjenja štete, raznih usluga socijalne integracije u društvo i drugih, imaju svoje mjesto u procesu oporavka što je jedna od jakih strana ovakog pristupa.

Faktori za pokretanje procesa oporavka

Faktori koji uključuju bolna iskustva:

  • Očaj
  • Iscrpljenost
  • Dosada koja je izazvana ovisničkim načinom života
  • Smrt bliske osobe izazvana konzumiranjem droga
  • Pritisak da se prestane sa uzimanjem droge
  • Ponižavajuće iskustvo
  • Zdravstveni problemi
  • Problemi sa zakonom

Faktori koji uključuju i iskustva bazirana na osjećaju nade:

  • Kontakt sa osobama oporavljenim od ovisnosti kao uzorima
  • Nova intimna ljubavna veza
  • Brak
  • Roditeljstvo
  • Religiozna iskustva
  • Neka nova prilika

Ova sinergija boli i nade kreira procese u osobi koji dovode do ulaska u proces oporavka

 

Ciljevi koncepta oporavka

  • Oporavak kao proces sa svojim početkom i krajem je eksplicitni cilj svih koji pružaju servise za osobe sa problematičnom zloupotrebom droga
  • Oporavak se u svom djelovanju fokusira na na jake strane, a ne slabosti osobe
  • U sistemu usmjerenom ka oporavku fokus nije samo na započinjanju liječenja i postizanju ciljeva orijentiranih na proces, nego na postizanje potpunog oporavka i skidanju s droga zauvijek
  • Predstavlja individualni put usmjeren na osobu, koji će značiti različite stvari različitim ljudima
  • Pojedinac je u centru bilo kojeg pristupa i servisa u mjerama unutar smanjenja potražnje
  • Oporavak je pomaganje svakoj osobi da dostigne svoj puni potencijal – s krajnjim ciljem koji bi bio ono što je važno za tog pojedinca
  • Procjena i planovi procesa oporavka su individualni i trebaju adresirati cjelokupan život ljudi i njihove potrebe, a ne samo njihovu ovisnost
  • Usluge na lokalnoj razini su prilagođene paketima podrške koje bi vodile ka daljnjim koracima u procesu oporavka
  • U sistemu fokusiranom na oporavak, potrebno je potaknuti sve aktere koji pružaju servise, a naročito na lokalnom nivou, da ne pružaju servise u izolaciji, već da zajedno donose i isporučuju “završiti do kraja” podršku
  • Jake veze između lokalne zajednice, bolničih i rezidencijalnih tretmana i onih koji pružaju rehabilitacijske usluge, koji jedan za drugim imaju bliske veze sa posttretmanskim servisima kako bi se ovisniku pružile usluge koje bi ga konstantno vodile ka daljnjem procesu oporavka
  • Krajnji cilj je da omogućimo pojedincima da postanu slobodni od ovisnosti; nešto što znamo da je cilj većine ljudi koji ulaze u tretmane za ovisnosti o drogama
  • Podrška ljudima da žive život bez droge treba biti u srcu svih mjera koje sprovodimo unutar procesa oporavka

Kapital u procesu oporavka

Jedan od najboljih pokazatelja održivog oporavka je lični “kapital oporavka“ pojedinca koji čine resursi potrebni za pokretanje i održavanje oporavka od ovisnosti o drogama.

Ti resursi su:

  • Društveni kapital (resursi koje osoba posjeduje iz svojih odnosa (npr. porodica, partneri, djeca, prijatelji i kolege) što uključuje i dobijenu podršku i predanost i obaveze koje proizlaze iz tih odnosa)
  • Fizički kapital (novac i sigurno mjesto za život)
  • Ljudski kapital (vještine, mentalno i fizičko zdravlje, posao)
  • Kulturni kapital (vrijednosti, uvjerenja i stavovi koje ta osoba posjeduje).

Benefiti koncepta oporavka

  • Sloboda od ovisnosti o drogama
  • Prevencija smrti vezanih za droge i krvno prenosive bolesti
  • Smanjenje kriminala i ponavljanja kaznenih djela
  • Ostvareno i zadržano zaposlenje
  • Poboljšanje mentalnog i fizičkog zdravlja i dobrobiti
  • Poboljšani odnosi sa članovima porodice, partnerima i prijateljima
  • Sposobnost da se bude učinkovit i brižan roditelj.

Indikatori/parametri oporavka

Aktivno učešće u oporavku/rješavanje problema vezanih za droge

  • Postiže i čuva dugotrajnu kvalitetnu apstinenciju
  • Prakticira prevenciju recidiva/relapsa
  • Pristupa vršnjačkoj podršci/samopomoći
  • Učestvuje u individualoj terapiji

Svakodnevni život

  • Ima dnevnu rutinu
  • Ide na sastanke
  • Ima hobije
  • Smisleno provodi vrijeme
  • Ne dosađuje se
  • Učestvuje u edukacijama i treninzima
  • Volontira
  • Ima plaćeni posao
  • Ima stabilne prihode
  • Nema dugova
  • U stanju je upravljati novcem

Fizičko zdravlje

  • Ima dobro fizičko zdravlje
  • Fizički je aktivan
  • Brine o svom izgledu
  • Brine o sebi
  • Jede zdravo
  • Vodi brigu o zubima
  • Apetit se vratio
  • Ne osjeća se umorno
  • Vratio je tjelesnu težinu
  • Energičan je
  • Dobro spava

Kriminalne aktivnosti

  • Nema dodira sa krivično- pravosudnim sistemom

Mentalno, emotivno i duhovno zdravlje

  • Ima dobro mentalno zdravlje
  • Ponaša se u skladu sa moralnim normama
  • Nema osjećanja stida i krivnje
  • Pozitivan je
  • Ne osjeća se stigmatiziranim
  • Samosvjestan je
  • Ima ne-ovisnički identitet
  • Samopouzdan je
  • Dobro se nosi sa teskoćama
  • Osjeća da kontroliše situacijom
  • Ima vjeru u sebe
  • Vrednuje sebe kao osobu
  • U stanju je vjerovati ljudima
  • Ima emocionalnu ravnotežu
  • Prihvata samoga sebe
  • Nema anksioznost
  • Nosi se sa traumama iz prošlosti
  • Prihvata odgovornosti
  • Sposoban je upravljati osjećanjima
  • Ne osjeća se depresivnim
  • Nije usamljen
  • Osjeća se sigurnim
  • Ima svoju svrhu života
  • Ima realne planove i ciljeve
  • Ima nadu
  • Izražena je duhovnost

Odnosi

  • Ima dobre odnose sa porodicom
  • Ima dobre odnose sa vršnjacima u procesu oporavka
  • Ima dobre odnose sa prijetejima koji ne koriste droge
  • Ima podršku društva
  • Neovisan je
  • Nema negativnih odnosa
  • Ima iskrene odnose
  • Podržava druge ljude
  • Ima svoju ulogu u društvu/zajednici
  • Učestvuje u društvu/zajednici
  • Ne stvara probleme u društvu/zajednici
  • Ne vrijeđa druge

Ako ste spremni da započnete vaš oporavak, nemojte čekati. Nazovite nas danas. Nitko ne zaslužuje ovisnost. Vrijeme je. Potraži pomoć!