Učešće na Pomidou Group 2024 tematskom treningu

Predstavnica Udruženja Proslavi Oporavak, kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine je uspješno završila dva tematska modula interaktivnog treninga „Improving Access and Quality of Treatment Service“ organizovanog od strane Pompidou Group. Na treningu su učestvovali predstavnici 23 države, članice Vijeća Evrope.

Prvi modul je održan od 12. do 15.03.2024. u Italiji (Bologna) gdje su kroz prezentacije, radne grupe i diskusije obrađene sljedeće teme: Svrha tretmana; Pravci i ciljevi tretmana; Pregled mogućnosti za liječenje bolesti ovisnosti; Primjeri koncepata terapijskih zajednica; Primjer organizovanja terapijske zajednice u zatvoru u Moldaviji; Iskustva vezana za grupe podrške (potencijali, ograničenja, preduslovi); Tretman kao alternativa zatvoru, Politike i prakse iz Hrvatske, Portugala i UK; Liječenje bolesti ovisnosti potpomognuto lijekovima; Izvodljivost i efikasnost različitih pristupa tretmanu. U okviru ovog modula imali smo cjelodnevnu studijsku posjetu terapijskoj zajednici San Patrignano.

 

 

Drugi modul je održan od 14. do 16.05.2024. u Maroku (Rabat) gdje su kroz prezentacije, radne grupe i diskusije obrađene sljedeće teme: Tretman zasnovan na dokazima; Načini i indikatori za utvrđivanje da li su usluge liječenja dovoljno zasnovane na dokazima; Iskustva u evaluaciji usluga i primjena standarda kvaliteta; Pregled metoda evaluacije i alata za procjenu kvaliteta i efikasnosti iz Poljske; Švicarski pristup standardima kvaliteta; Korištenje novih tehnologija, modaliteta i mogućnosti za integrisano liječenje; Finski model podrške osoba sa iskustvom u ovisnosti A-Guild (A-kilta); Prilagođavanje povećanoj potražnji za liječenjem kada je u pitanju ovisnost o kanabisu i kokainu; Identifikovanje barijera i prepreka u pružanju kontinuiteta usluga pojedincima; Koherentne politike i integrisane usluge; Strategije i metode za stvaranje inkluzivnog okruženja i tretmane bez stigme; Omogućavanje pristupa i odgovarajućih ponuda i uslova za tretman ugroženim grupama. U okviru ovog modula imali smo studijsku posjetu Nacionalnom centru za liječenje, prevenciju i istraživanje ovisnosti (eng. National Centre for Addiction Treatment, Prevention and Research – CNTPRA).

Zahavljujemo se Pompidou Group i Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za ovu priliku koja će poboljšati naš rad u radu sa osobama ovisnim o drogama.