02.02.2021.SAD: Prediktori za kasniju upotrebu psihoaktivnih supstanci

U časopisu „Zavisnost od droga i alkohola“, objavljen je članak pod nazivom „Odvojenost, vršnjački pritisak i starosna dob prve upotrebe supstanci  kao prediktori za kasniju upotrebu psihoaktivnih supstanci“, koji je prikaz rezultata istraživanja James H. Braia na Bailor College of Medicine. Ovo istraživanje podržao je Nacionalni institut za alkoholizam i zloupotrebu alkohola. Saradnici koji su učestvovali i dali svoj doprinos istraživanju su: Dr Gallegos koji je pomogao u pisanju i sprovođenju analiza, gđa Zaring-Hinkle koja je pomagala u koncepciji istraživačkog pitanja, doprinela pregledu literature i uredila sve nacrte istraživanja. Dr Vang je pomogao u izgradnji modela latentnog rasta i sprovođenju analiza. Dr Brai je dao podatke za studiju i pomogao u pisanju.

Najvažniji nalazi istraživanja:

  • Istraživanje je koristilo podatke 5792 adolescenta tokom sedam semestara srednje škole.
  • Ranije odvajanje od roditelja bio je jedan od indikatora i ranije upotrebe supstanci.
  • Ako je prva upotreba supstanci u ranoj životnoj dobi veća je verovatnoća kasnije upotrebe drugih nedozvoljenih supstanci.
  • Budući pristupi intervencijama za probleme vezane za droge trebali bi imati u vidu emocionalno odvajanje od roditelja kao jedan od bitnih faktora.

Prethodna istraživanja koja su koristila psihosocijalni razvojni model identifikovala su emocionalnu odvojenost od porodice i podložnost vršnjačkom pritisku kao prediktore za upotrebu supstanci u periodu adolescencije. Uprkos raznovrsnoj podršci Gateway hipotezi, manje je poznato kako ovi psihosocijalni razvojni faktori olakšavaju, odnosno dovode do upotrebe supstanci kod adolescenata. Svrha studije je bila da se ispita kako životna dob prve upotrebe supstanci, emocionalna odvojenost od roditelja i osetljivost na vršnjački pritisak utiču na progresiju od upotrebe alkohola, marihuane i duvana do upotrebe drugih nedozvoljenih supstanci (npr. kokain, halucinogeni).

Podaci su prikupljeni od 5792 učenika srednjih škola tokom sedam semestara. Modelovanje krive latentnog rasta korišćeno je da bi se ispitalo kako životna dob prve upotrebe alkohola, marihuane i duvana predviđa početne nivoe i promene u emocionalnom odvajanju, vršnjačkom pritisku i upotrebi drugih nedozvoljenih supstanci.

Rana životna dob prve upotrebe alkohola, marihuane i duvana predviđa odvajanje od roditelja, pritisak vršnjaka kao i veću verovatnoću ranije upotrebe drugih nedozvoljenih supstanci. Ranija emocionalna odvojenost deteta od roditelja povezana je sa porastom konzumiranja drugih nedozvoljenih supstanci. Ranija prva upotreba alkohola, marihuane i duvana ima indirektne efekte na kasniju upotrebu drugih nedozvoljenih supstanci kroz početnu emocionalnu odvojenost.

Većina učenika je prijavila prvu upotrebu supstanci sa ili pre 14. godine života. Za većinu američkih adolescenata, to je obično pre druge godine srednje škole.

Ranija životna dob prve upotrebe alkohola i marihuane povezana je sa većim početnim vršnjačkim pritiskom, a kasnija životna dob prve upotrebe alkohola i duvana povezana je sa porastom pritiska vršnjaka tokom dužeg vremena. Kasnija životna dob upotrebe prve supstance povezana je i sa porastom emocionalnog odvajanja tokom vremena i sa povećanjem verovatnoće upotrebe drugih nedozvoljenih supstanci tokom vremena.

Zaključak

Emocionalna odvojenost od roditelja i vršnjački pritisak povećavaju verovatnoću upotrebe drugih nedozvoljenih supstanci tokom srednje škole. Cilj programa prevencije treba da bude odlaganje te prve, početne upotrebe supstanci u ranom životnom periodu, sprečavanje emocionalnog odvajanja od roditelja kao i razvijanje otpornosti na uticaj vršnjaka.

 

Izvor: https://www.sciencedirect.com/