07.06.2019. Srbija: UNODC održao radionicu

Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Kancelarijom UNODC u Srbiji, u periodu od 20. do 22. maja 2019. godine, organizovala je događaj pod nazivom „UNODC Radionica za kreatore politika vezanih za prirodu, prevenciju i lečenje poremećaja usled upotrebe droga“.

Na navedenoj radionici učestvovali su predstavnici svih relevantnih subjekata koji učestvuju u kreiranju politike borbe protiv droga, sprovođenju prevencije i tretmana bolesti zavisnosti.

UNODC Radionica za kreatore politika vezanih za prirodu, prevenciju i lečenje poremećaja usled upotrebe droga je program osnovan 2016. godine kao deo UNODC aktivnosti u pružanju podrške zemljama članicama u njihovim naporima da izgrade humanu, efikasnu i na dokazima zasnovanu prevenciju upotrebe droga i usluge lečenja i zavisnosti od droga.

Paket treninga je specijalno prilagođen kreatorima politika, s ključnim odgovornostima za donošenje odluka u oblasti zdravstva, unutrašnjih poslova, obrazovanja, pravosuđa i ostalih relevantnih društvenih sektora. Baziran je na edukativnom paketu razvijenom od strane UNODC “Manual for the Training of Policymakers on the Nature, Prevention and Treatment of Drug Use Disorders” koji je definisan u skladu sa međunarodnom ekspertizom kako bi se adekvatno odgovorilo na izazove koje sa sobom nosi problematika upotrebe psihoaktivnih supstanci.

Glavni ciljevi ove interaktivne radionice bili su definisanje konkretnih koraka zasnovanih na dokazima koji bi doprineli jačanju socijalne kohezije osoba koje koriste supstance i njihovih porodica u zajednicu, razbijajući barijere i predrasude koje ih okružuju, zatim definisanje multisektorskog radnog plana za unapređenje i jačanje

nacionalnog odgovora na problematiku upotrebe droga u skladu sa međunarodnom praksom, kao i predlaganje određenih metodoloških koraka za donosioce odluka pri razvoju i integraciji preventivnih i kurativnih strategija zasnovanih na dokazima.

Na kraju Radionice, koja je od strane organizatora ocenjena kao veoma uspešna, svim učesnicima su dodeljeni sertifikati od strane UNODC-a.

Izvor : http://www.kzbpd.gov.rs